Enterprise IT Infrastructure & Network Monitoring Server

จากประสบการณ์ในการดูแลรักษา Server มากว่า 10 ปี เรารู้ดีว่าหัวใจสำคัญของการดูแลรักษาระบบให้ดีนั้นคือระบบ Monitoring Systems นั่นเอง และทีมงาน UnixDev ก็พร้อมที่จะช่วยให้ทุกองค์กรสามารถ Monitor ระบบทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การทำงานในทีม IT เป็นไปได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อผู้ใช้งานระบบในองค์กรได้ไปพร้อมๆ กัน

 

เลือกรูปแบบการ Monitor ได้อย่างอิสระ

ระบบ Monitoring จาก UnixDev นี้ สามารถ Monitor ได้ 2 วิธีการหลัก ๆ ดังนี้

 • External Probe – ทำการ Request Service ต่างๆ เพื่อตรวจสอบ Response Time และ Availability ของระบบได้ โดยไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ และไม่ต้องติดตั้ง Agent แต่อย่างใด
 • Agent Software – ทำการติดตั้ง Agent ลงบนเครื่อง Server เพื่อทำการตรวจสอบระบบจากภายใน โดยดูการทำงานของ Service/Process, ดู Utilization และ Resource ต่างๆ ในเชิงลึกได้

โดยในรูปแบบการติดตั้ง จะสามารถเลือกติดตั้งได้ 3 แบบ ดังนี้

Shared Host
 • ผู้ใช้งานใช้ได้ในแบบ View Only Mode ถ้าต้องการเพิ่ม Trigger อะไรจะต้อง Request มายัง Admin
 • รองรับการ Monitor ด้วย External Probe และการกำหนด Trigger
 • รองรับการ Monitor ระบบ Infrastructure พร้อมระบบ Report และ Alert
 • เก็บข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี
Dedicated VPS
 • ผู้ใช้งานใช้ได้ทั้งแบบ View และ Edit โดยสามารถเพิ่มหรือลด Trigger ได้ด้วยตนเอง
 • รองรับการ Monitor ด้วย External Probe และ Agent Software พร้อมสามารถกำหนด Trigger ได้
 • รองรับการ Monitor ระบบ Infrastructure, Capacity, Application พร้อมระบบ Report และ Alert
Dedicated Server
 • ผู้ใช้งานใช้ได้ทั้งแบบ View และ Edit โดยสามารถเพิ่มหรือลด Trigger ได้ด้วยตนเอง
 • รองรับการ Monitor ด้วย External Probe และ Agent Software พร้อมสามารถกำหนด Trigger ได้
 • รองรับการ Monitor ระบบ Infrastructure, Capacity, Application พร้อมระบบ Report และ Alert

 

แจ้งเตือนได้ถึงระดับ SMS

เมื่อเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบที่ทำการ Monitor อยู่ จะมี Email แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที แต่ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องการให้แจ้งเตือนผ่านทาง SMS ทาง UnixDev ก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมให้ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ราคา

ราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่องที่ต้องการทำการ Monitor, รูปแบบการติดตั้ง, การใช้ SMS Alert และระยะเวลาที่ต้องการ Monitor ถ้าหากต้องการใบเสนอราคา สามารถติดต่อทีมงาน UnixDev ได้ทันที

 

ติดต่อ UnixDev info@unixdev.testnoi.com หรือโทร 081-651-9393