Join Us

เกี่ยวกับ บริษัท ยูนิกซ์เดฟ จำกัด

ออฟฟิศเราตั้งอยู่ที่ตึกพหลโยธินเพลส ชั้น 28 ลง BTS อารีย์ เดินมาเหงื่อยังไม่ทันแตกก็ถึงเลย เราไม่ได้มีแต่ทีม Developer เท่านั้น แต่เรายังมีทีม System Engineer ที่จะคอยสนับสนุนและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์ระบบใหญ่ๆ อย่างท้าทายและสนุกสนาน เรามุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคคลากร เพื่อโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะตามมา ไปสู่ความมั่งคั่งของทุกคน

WordPress Developer

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา Website ด้วย WordPress โดยสามารถ Custom Theme และ Plugin ได้
 • ทำงานร่วมกับ System Engineer, UI/UX designers เพื่อพัฒนา Website ให้ตอบโจทย์ลูกค้า มีความสวยงาม และรับ traffic จำนวนมหาศาลได้
 • พัฒนา Website ให้มีคะแนน Google Lighthouse audits ใกล้เคียง 100
 • พัฒนา Website ให้มี SEO-friendly

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Website โดยการพัฒนา Custom Theme และ Plugin บน WordPress มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำ Responsive Website
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน PHP เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน HTML, CSS, javascript
 • รักในการ refactor code ให้มีคุณภาพ
 • เคยพัฒนา Website ด้วย Laravel จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Tailwind CSS จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

PHP or Python Developer Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเว็บที่ทันสมัย ด้วย Django/Laravel Framework
 • พัฒนาเว็บที่ทันสมัยร่วมกับทีม User Experience(UX)
 • พัฒนาเว็บไซด์ ด้วย Development Process ที่เป็นมาตรฐานในองค์กร
 • ร่วมกับทีมในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาเว็บไซด์
 • ร่วมฉลองกับทีมในทุกๆ ความสำเร็จ

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • สามารถพัฒนาเว็บด้วย Python Django Framework หรือ PHP Laravel Frameworkสามารถใช้ HTML5, CSS3, Bootstrap4, Javascript, Sass
 • มีประสบการณ์ในการออกแบบฐานข้อมูล Relational Database หรือ NoSQL
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Development Process (design, development, QA, deployment)
 • มีความเข้าใจเรื่อง SOLID Principle, MVC design pattern และ Object Oriented Programming
 • มีประสบการณ์ในการทำ Testing
 • มีความรักในการริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • มีความรักในการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Git มาก่อน
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ